Collectiewaardering

Collectiewaardering is het in kaart brengen van de waarden van een collectie in relatie tot een profiel van een (nieuw) museum. Om een zo objectief en transparant mogelijke uitspraak te kunnen doen over de waarde van een collectie in relatie tot het profiel van een museum en de visie en de toekomstige wensen van de verschillende schenkers en bruikleengevers, is het gebruik van de methodiek op de museale weegschaal van het RCE het meest wenselijk.

Zeeuws Museum te Middelburg

Het museum heeft ondersteuning gevraagd voor de collectiewaardering van de collecties van het Zeeuws Museum. De wens is om te komen tot een nieuw op waarde gebaseerd collectiebeleid.

Stichting Bonhomme Tielens

De Stichting heeft een zeer diverse collectie, opgebouwd uit diverse nalatenschappen, die te omschrijven is als een collectie historische wooncultuur.  Om het belang van de hele collectie in beeld te krijgen wordt er een collectiewaarderingstraject gedaan.

Gemeente Venlo

Ter voorbereiding op de verzelfstandiging van het Museum van Bommel van Dam was het van belang een beeld te krijgen van de mate waarin de collecties aansluiten bij het nieuwe profiel. Hiervoor hebben wij een collectiewaardering uitgevoerd.

Gemeente Breda

Collectiewaarderingstraject voor de gemeente Breda met de negen grootste eigenaren van de erfgoedcollecties in Breda.

Gemeente Hellevoetsluis

Collectiewaardering van het Stadsmuseum ten behoeve van de doorontwikkeling van het museum. 

Abdij Ulingsheide

Collectiewaardering ten behoeve van de nieuwe tentoonstelling en het afstoten van niet religieuze objecten.  

Design museum Gent

Collectiewaarderingstraject workshop. Start van de collectiewaardering voor Design Museum Gent.

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAI) en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) 

Collectiewaarderingstraject workshop. Start van een groot project gericht op de collectie/collectiewaardering van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA). 

Onderzoek

Stichting Renesse, museum Goemanszorg te Dreischor

Een haalbaarheidsonderzoek, onderzocht moet worden in hoeverre en op welke manier het haalbaar is om pilot (1) Ontwikkeling erfgoedkern Dreischor, uit het rapport Berends (Schatkamers in Verbinding) uit te voeren. Belangrijk is om te onderzoeken hoe en op welke manier dit idee haalbaar is voor de ondernemers en bewoners van Dreischor en in hoeverre dit idee aantrekkelijk is voor de toeristen op Schouwen-Duiveland. 

Gemeente Eersel, het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in samenwerking met BMC

Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Dit haalbaarheidsonderzoek moet zowel het museum als de gemeente meer inzicht geven in: het beoogde museale profiel, interessante doelgroepen, mogelijke samenwerkingspartners, mogelijke organisatorische aanpassingen, mogelijke aanpassingen huisvesting, financiële consequenties en de financieringsmogelijkheden.

Dynamisch erfgoedbeheer voor het depotinterieur, in samenwerking met CollectieConsult

Een onderzoek naar de mogelijkheden van een meer dynamisch erfgoedbeheer van dit soort interieurs in depots in Nederland. Uit ervaring weten wij dat er in veel museale collecties interieurs en delen van interieurs bewaard worden afkomstig uit de industrie, middenstand of van bijzondere woonhuizen. Helaas verlaten die haast nooit meer het depot voor een nieuwe bestemming. Gedacht moet worden aan interieurs van woonhuizen, apotheken en drogisterijen, bakkerijen, Chinese kamers met behang en volledige omlijstingen, industrieel erfgoed zoals ijzergieterijen, steenhouders- en timmermanswerkplaatsen en verfwinkels. Vaak zijn interieurstukken in losse onderdelen op schappen en planken opgeborgen in de museale depots. Ons inziens is het anno 2018 nodig opnieuw kritisch te kijken naar deze grote hoeveelheid objecten die voor eeuwig in ‘slaapstand’ verkeren.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Programma Monumentale Interieur. 

Specialistische kennisborging in de museale sector, in samenwerking met Vriens Archeo Flex

Van start gaat het project voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Onderzoeksverslag naar specialistische kennis in de museumsector

Gemeente Helmond, in samenwerking met BMC

Haalbaarheidsonderzoek naar een gecombineerde presentatie van een aantal museale en historische collecties als herbestemming van het vrijstaande fabrieksgebouw de Graveerderij in Helmond.

Leidse musea, in samenwerking met BMC

Een onderzoek naar de effectiviteit en toekomstbestendigheid van de samenwerking tussen de Leidse musea en de Cultuureducatiegroep. 

Gemeente Tilburg                                                                               

Kort onderzoek naar een heldere probleemanalyse ten behoeve van een toekomstig depotonderzoek.

Ministerie van Justitie en veiligheid                                                                                    

Onderzoek voor het ministerie van Justitie en veiligheid naar de mogelijke inzet van politievrijwilligers voor het beter beschermen van lokaal erfgoed.

Erfgoed Brabant & Landstad de Baronie

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking erfgoedmusea in de Baronie voor het streeknetwerk Baronie van de provincie Noord-Brabant.

Overige projecten

Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent, in samenwerking met BMC

Een advies om de verdere ontwikkeling van Industrieel Museum Zeeland te versterken, door samen de professionalisering te onderzoeken.  Het onderzoek moet het Industrieel Museum Zeeland een praktische focus op zijn museale toekomst in handen geven en richting geven aan de verdere professionalisering van het museum door het maken van een professionaliseringsplan. Dit advies zal in samenspraak zijn met het bestuur, de vrijwilligers en stakeholders.  

Gemeente Moerdijk, Mauritshuis te Willemstad 

Advies en ondersteuning ten behoeve van de nieuwe presentatie in het Mauritshuis. Doel is een conceptontwikkeling dat leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van het historische verhaal van het Mauritshuis, de stelling van Willemstad als onderdeel van de Zuidelijke waterlinie in samenhang met het multifunctioneel gebruik van het gebouw. 

Universiteitsmuseum Utrecht 

Het schrijven van twee documenten. Een die dient als onderlegger en het bestaansrecht van de collectie beschrijft en een waarin de behoefte voor een nieuw depot uiteen wordt gezet. 

Maas Binnenvaartmuseum te Maasbracht 

Een conceptontwikkeling voor de nieuwe inrichting die leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van de presentatie van de collectie en van het nieuwe grindwinningverhaal.

Venrays Museum te Venray

Advisering aan het bestuur over de wijze van selecteren en afstoten van een deel van de huidige collectie van het Venrays Museum.

Museum van de Vrouw te Echt 

Advisering en ondersteuning bij het tot stand komen van de planvorming die leidt tot een realistisch en kwalitatief hoogstaande invulling van de presentatie en verplaatsing van het kledingdepot.

Museum van Bommel van Dam te Venlo

Een advies voor het handelingsperspectief voor de gemeente Venlo ten opzichte van haar kunstwerken die vallen onder de BKR-collectie van de gemeente Venlo.

Centre Céramique - Kumulus - Natuurhistorisch Museum te Maastricht

Projectleiderschap, een tijdelijke aanvulling van capaciteit in het team Presentaties (tentoonstellingen). Met taken als het aansturen van alle projecten, organiseren van werkoverleggen en het begeleiden/ schrijven van subsidieverzoeken

Erfgoed Brabant & Landstad de Baronie

Netwerkondersteuning, ondersteuning samenwerking erfgoedmusea in de Baronie voor het streeknetwerk Baronie van de provincie Noord-Brabant.

Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (SBB)

Marktverkenning ten behoeve van de doorstart van de mbo-opleiding collectiebeheer.

Gemeente Hellevoetsluis

Bedrijfsplan ten behoeve van de samenwerking tussen het Stadsmuseum, de Buffel en Droogdok Jan Blanken in de gemeente Hellevoetsluis. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met BMC.

Gemeente Breda

Het ontwikkelen van tentoonstellingsconcepten voor de exposities Vrede van Breda, Grote kerk Breda, expositie in het Begijnhof, erfgoedondersteuning voor de vaste openingsexposities Stedelijk Museum Breda.

Museum voor communicatie te Den Haag

Training collectietransport voor het Museum voor Communicatie te Den Haag.

Wij werken graag samen met